Regulamin akcji „Toruński Bon Turystyczny – kup teraz, wykorzystaj później”

 

§1

 1. Akcja „Toruński Bon Turystyczny – kup teraz wykorzystaj później” jest działaniem promocyjnym, mającym na celu wsparcie branży turystycznej z Torunia i okolic oraz propagowanie przyjazdu turystów krajowych do Torunia.
 2. W ramach Akcji podmioty świadczące zgodnie z prawem usługi na terenie Torunia i okolic („Partner”/„Partnerzy”) oferują produkty i usługi na rzecz turystów, świadczone w ramach swojej działalności.
 3. Organizatorem akcji jest stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. W Łokietka 3.
 4. Akcja jest objęta patronatem Prezydenta Miasta Torunia.
 5. Termin realizacji akcji: od 18 maja 2020 r do odwołania, co zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 6. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o terminie zakończenia akcji, w momencie kiedy data ta będzie znana.
 7. Podmioty przystępujące do akcji mają prawo wycofać się z niej w dowolnym czasie, nie mniej pozostają zobligowane do pokrycia świadczeń już wykupionych bonów, wg zasad określonych w ofercie.
 8. LOT Toruń nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane, a wykupione przez turystów usługi. Rozwiązanie sporu i dochodzenie roszczeń leży między kupującym, a podmiotem który usługę bądź produkt sprzedał.

 

§ 2 Podmioty świadczące usługi

 1. Partner zgłaszający się do akcji zobowiązany jest przygotować ofertę produktów lub usług, które w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania będą sprzedawane za cenę niższą niż zazwyczaj, a przynajmniej nie wyższą w stosunku do ceny regularnej, przy czym realizacja tych produktów lub usług nastąpi w terminie późniejszym, lecz nie dalszym niż określony w ofercie partnera.
 2. W ramach akcji partner zgłaszający się do współpracy jest zobowiązany do umieszczenia informacji o uczestnictwie w akcji na swojej stronie internetowej lub FB.
 3. Bon nie może obejmować produktów i usług, które nie znajdują się w stałej ofercie Partnera, tym samym nie może ona obejmować produktu lub usługi wprowadzonej do oferty Partnera jedynie na czas trwania akcji. Może natomiast z zazwyczaj dostępnych produktów lub usług stworzyć pakiet przewidziany jedynie na czas trwania akcji.
 4. Produkty lub usługi, objęte bonem, realizowane będą w normalnych godzinach funkcjonowania podmiotów, których dotyczą.
 5. Partner zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zawieszeniu bądź zakończeniu działalności gospodarczej.
 6. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z brakiem możliwości skorzystania z bonu ponosi wyłącznie Podmiot wydający bon

 

§ 3 Oferta bonów

 1. Organizator nie kwalifikuje podmiotu jako Partnera o czym powiadamia przesyłając stosowną informację na adres e-mail, wskazany w formularzu zgłoszeniowym w przypadku, gdy:
  1. podane przez podmiot zainteresowany udziałem w akcji informacje są nieprawdziwe,
  2. podmiot zainteresowany udziałem w akcji lub jego bon nie spełnia wskazanych w Regulaminie warunków udziału w akcji,
  3. zakres danych podanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 budzi uzasadnione podejrzenie dotyczące rzetelności podmiotu zainteresowanego udziałem w akcji.

 

§ 4 Sprzedaż bonów

 1. Bony turystyczne będą sprzedawane przez dedykowany sklep internetowy o adresie www.torunskibonturystyczny.pl bądź w przypadku braku zgody przez partnera na sprzedaż przez wymienioną stronę, sprzedaż odbędzie się bezpośrednio przez partnera.
 2. Po pomyślnym zakupie oraz weryfikacji płatności, bon wysyłany jest automatycznie do klienta zakupującego bon na adres skrzynki pocztowej podany podczas zamówienia
 3. Termin na wykorzystanie bonów jest określony przez partnera świadczącego usługi w ramach bonu i jest widoczny na bonie.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sklep występuje w roli pośrednika w sprzedaży, po zakupie bonu w przypadku chęci odstąpienia od umowy należy kontaktować się bezpośrednio z Partnerem
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Partnerowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Partner niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się zaniezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Partner zwraca Klientowi niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniuod Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności pod warunkiem że:
   1. Klient zgodzi się na formę zwrotu jaką proponuję Partner
   2. Zwrot za pośrednictwem sklepu nie jest możliwy z uwagi na przekazanie środków do partnera.
   3. Partner może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   4. Partner może potrącić z kwoty zwrotu do 10% wartości bonu jeśli zaistniał fakt poniesienia kosztów Partnera w celu przygotowania produktu
   5. Klient powinien odesłać Produkt pobrany za pośrednictwem urządzeń elektronicznych na adres kontaktowy znajdujący się na bonie w terminie 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od sprzedaży.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 2. Bon na produkty i usługi gastronomiczne uważa się zrealizowany po wydaniu produktu, nie ma możliwości zwrotu produktu gastronomicznego w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży

 

§ 5  Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.torunskibonturystyczny.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień o zmianie.
 3. Organizator w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, zastrzega sobie prawo rezygnacji z promowania akcji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnerów niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących ich bonów bądź ich samych.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji akcji. Materiały reklamowe (w tym materiały reklamowe Partnerów) mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020r.

 

§ 6 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Organizatora akcji: Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. W. Łokietka 3, 87-100 Toruń
 2. Adres operatora sprzedaży: CentroPolis S.A. ul. Kościuszki 13a/1, 87-100 Toruń, KRS: 0000685480 I NIP: 879 269 33 70 I REGON: 367663147
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 4. Numer telefonu sprzedawcy: 666 881 793
 5. Numer telefonu w sprawach technicznych: 572 506 603
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerówtelefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-15